رئیس بیمارستان فارابی با بیان این که موادسمی ناشی

رئیس بیمارستان فارابی با بیان این که موادسمی ناشی
توسط: news در تاریخ 24 آبان، 1395

توضیحات: رئیس بیمارستان فارابی با بیان این که موادسمی ناشی ازآلودگی هوا بیشتر روی لبه های چشم و مژه ها مینشینند،بهترین راه محافظت از چشم درشرایط آلودگی هوا را شست وشو با آب وشامپوی بچه دانست
دانلود عکس رئیس در رئیس بیمارستان فارابی با بیان این که موادسمی ناشی
دانلود عکس بیمارستان در رئیس بیمارستان فارابی با بیان این که موادسمی ناشی
دانلود عکس فارابی با در رئیس بیمارستان فارابی با بیان این که موادسمی ناشی
دانلود عکس بیان در رئیس بیمارستان فارابی با بیان این که موادسمی ناشی
دانلود عکس این در رئیس بیمارستان فارابی با بیان این که موادسمی ناشی

ادامه توضیحات...