فرزند آیت الله جنتی خبر بستری شدن ایشان را تکذیب ک

فرزند آیت الله جنتی خبر بستری شدن ایشان را تکذیب ک
توسط: news در تاریخ 02 بهمن، 1395

توضیحات: فرزند آیت الله جنتی خبر بستری شدن ایشان را تکذیب کرد
علی جنتی: هم اکنون با پدرم صحبت کردم، در منزل بودند و حالشان خوب است/ایرنا

دانلود عکس فرزند در فرزند آیت الله جنتی خبر بستری شدن ایشان را تکذیب ک
دانلود عکس آیت در فرزند آیت الله جنتی خبر بستری شدن ایشان را تکذیب ک
دانلود عکس الله در فرزند آیت الله جنتی خبر بستری شدن ایشان را تکذیب ک
دانلود عکس جنتی خبر در فرزند آیت الله جنتی خبر بستری شدن ایشان را تکذیب ک
دانلود عکس بستری شدن در فرزند آیت الله جنتی خبر بستری شدن ایشان را تکذیب ک

ادامه توضیحات...