تلف شدن 40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان...

تلف شدن 40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان...
توسط: news در تاریخ 21 شهریور، 1395

توضیحات: تلف شدن 40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان ‌بجنورد‌

40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان باباامان بجنورد بر اثر بروز بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک تلف شدند/ ایسنا
دانلود عکس تلف در تلف شدن 40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان...
دانلود عکس شدن در تلف شدن 40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان...
دانلود عکس 40 در تلف شدن 40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان...
دانلود عکس راس در تلف شدن 40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان...
دانلود عکس از در تلف شدن 40 راس از پستانداران حیات وحش پارک پردیسان...

ادامه توضیحات...