این مومیایی ٥٤٠٠ساله عجیب كه به زنجبيلى معروف است...

این مومیایی ٥٤٠٠ساله عجیب كه به زنجبيلى معروف است...
توسط: ajaieb در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: این مومیایی ٥٤٠٠ساله عجیب كه به زنجبيلى معروف است در شن های صحراي مصر در حالی که در میان پارچه پیچیده شده بود یافت شد. گرمای شن های روان باعث خشک شدن جسد و مانع فاسد شدن آن شده بود

دانلود عکس این در این مومیایی ٥٤٠٠ساله عجیب كه به زنجبيلى معروف است...
دانلود عکس مومیایی ٥٤٠٠ساله در این مومیایی ٥٤٠٠ساله عجیب كه به زنجبيلى معروف است...
دانلود عکس عجیب در این مومیایی ٥٤٠٠ساله عجیب كه به زنجبيلى معروف است...
دانلود عکس كه در این مومیایی ٥٤٠٠ساله عجیب كه به زنجبيلى معروف است...
دانلود عکس به در این مومیایی ٥٤٠٠ساله عجیب كه به زنجبيلى معروف است...

ادامه توضیحات...