▫️90 درصد افراد نابغه به تله هوش گرفتارند آن ها به خوبی...

▫️90 درصد افراد نابغه به تله هوش گرفتارند آن ها به خوبی...
توسط: fun در تاریخ 16 اردیبهشت، 1398

توضیحات: ▫️90 درصد افراد نابغه به تله هوش گرفتارند آن ها به خوبی می دانند چگونه کار غلط خود را درست جلوه دهند و این امر مانع از اصلاح خود و پیشرفت شان شده است !#عجایب جهان
join usادامه توضیحات...

متن مرتبط: