مدیرکل هواپیمایی ژاپن کمتراز خلبانان این شرڪت در?

مدیرکل هواپیمایی ژاپن کمتراز خلبانان این شرڪت در?
توسط: news در تاریخ 04 اسفند، 1395

توضیحات: مدیرکل هواپیمایی ژاپن کمتراز خلبانان این شرڪت درآمددارد وقتی در این باره از او سوال شد گفت:مادر ژاپن معتقد هستیم صنعتی که مدیران آن فقط به فڪر پول و منافع خود باشند محکوم به نابودیست


دانلود عکس مدیرکل در مدیرکل هواپیمایی ژاپن کمتراز خلبانان این شرڪت در?
دانلود عکس هواپیمایی ژاپن در مدیرکل هواپیمایی ژاپن کمتراز خلبانان این شرڪت در?
دانلود عکس کمتراز در مدیرکل هواپیمایی ژاپن کمتراز خلبانان این شرڪت در?
دانلود عکس خلبانان در مدیرکل هواپیمایی ژاپن کمتراز خلبانان این شرڪت در?
دانلود عکس این در مدیرکل هواپیمایی ژاپن کمتراز خلبانان این شرڪت در?

ادامه توضیحات...