وزارت کار: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد...

وزارت کار: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد...
توسط: حاشیه ها در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: وزارت کار: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد بودیم اما امروز از هر ۴.۵ ازدواج ۱ طلاق داریم!

دانلود عکس وزارت در وزارت کار: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد...
دانلود عکس کار: در وزارت کار: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد...
دانلود عکس در در وزارت کار: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد...
دانلود عکس سال در وزارت کار: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد...
دانلود عکس ۸۵ در وزارت کار: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد...

ادامه توضیحات...