صداقت بسیار گران است.

صداقت بسیار گران است.
توسط: fun در تاریخ 20 دی، 1395

توضیحات: صداقت بسیار گران است.
از افراد بی ارزش انتظار آن را نداشته باش......
(وارن بافت)

دانلود عکس صداقت در صداقت بسیار گران است.
دانلود عکس بسیار در صداقت بسیار گران است.
دانلود عکس گران در صداقت بسیار گران است.
دانلود عکس است. در صداقت بسیار گران است.

ادامه توضیحات...