در یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه قورباغه یک متری مشا...

در یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه قورباغه یک متری مشا...
توسط: ajaieb در تاریخ 24 اردیبهشت، 1398

توضیحات: در یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه قورباغه یک متری مشاهده شده !

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: