به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند ن...

به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند ن...
توسط: news در تاریخ 23 بهمن، 1396

توضیحات: به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند نیروهای پلیس حاضر در محل جرم متصل می شود و در کمتر از یک دقیقه مظنونین احتمالی را شناسایی می کند.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
این اسکنر اثر انگشت مظنون را کمتر از یک دقیقه شناسایی می کند! | به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند نیروهای پلیس حاضر در محل جرم متصل می شود و در کمتر از یک دقیقه مظنونین احتمالی را شناسایی می کند.
آخرین خبر | این اسکنر اثر انگشت مظنون را کمتر از یک دقیقه ... | مهر/ به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند نیروهای پلیس حاضر در محل جرم متصل می شود و در کمتر از یک دقیقه مظنونین احتمالی را شناسایی می کند.به تازگی ...
الف - دستگاهی که مظنون را کمتر از یک دقیقه شناسایی می کند ... | به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند نیروهای پلیس حاضر در محل جرم متصل می شود و در کمتر از یک دقیقه مظنونین احتمالی را شناسایی می کند.
دستگاهی که مظنون را کمتر از یک دقیقه شناسایی می کند! | به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند نیروهای پلیس حاضر در محل جرم متصل می شود و در کمتر از یک دقیقه مظنونین احتمالی را شناسایی می کند. به گزارش
این اسکنر اثر انگشت مظنون را کمتر از یک دقیقه شناسایی می... | به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند نیروهای پلیس حاضر در محل جرم متصل می شود و در کمتر از یک دقیقه مظنونین احتمالی را شناسایی می کند.
این اسکنر اثر انگشت مظنون را کمتر از یک دقیقه شناسایی می کند ... | به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند نیروهای پلیس حاضر در محل جرم متصل می شود و در کمتر از یک دقیقه مظنونین احتمالی را شناسایی می کند. به تازگی در ...
این اسکنر اثر انگشت مظنون را کمتر از یک دقیقه شناسایی می کند ... | به تازگی اسکنر اثر انگشتی ساخته شده که به تلفن هوشمند نیروهای پلیس حاضر در محل جرم متصل می ... این سیستم شامل دستگاه کوچکی است که به تلفن هوشمند افسران پلیس حاضر در ...