ربات خدمتکار خانه/موسسه فناوری جنوا در ایتالیا یک...

ربات خدمتکار خانه/موسسه فناوری جنوا در ایتالیا یک...
توسط: news در تاریخ 15 شهریور، 1395

توضیحات: ربات خدمتکار خانه/موسسه فناوری جنوا در ایتالیا یک ربات انسان‌نما طراحی کرده‌ که مدعی است ایده‌آل‌ترین خدمتکار خانگی رباتیک خواهد بود/ایسنا
دانلود عکس ربات در ربات خدمتکار خانه/موسسه فناوری جنوا در ایتالیا یک...
دانلود عکس خدمتکار در ربات خدمتکار خانه/موسسه فناوری جنوا در ایتالیا یک...
دانلود عکس خانه/موسسه در ربات خدمتکار خانه/موسسه فناوری جنوا در ایتالیا یک...
دانلود عکس فناوری جنوا در ربات خدمتکار خانه/موسسه فناوری جنوا در ایتالیا یک...
دانلود عکس در در ربات خدمتکار خانه/موسسه فناوری جنوا در ایتالیا یک...

ادامه توضیحات...