چاندر اورام کودکی از اهالی بنگال غربی است که در هنگام...

چاندر اورام

کودکی از اهالی بنگال غربی است که در هنگام...
توسط: ajaieb در تاریخ 25 اردیبهشت، 1398

توضیحات: چاندر اورام

کودکی از اهالی بنگال غربی است که در هنگام تولد یک دم به طول 33 سانتی متر را در پشت خود داشت !

او اکنون در هند مشغول کار در مزارع چای است و به دلیل برخی اعتقادات مذهبی خاص جراحی نمی کند !

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: