فوری اولین آرا از ۲۵۱۸۲۳۱۰ رای صحیح روحانی: ۱۴۶۱۹۸۴۸ ر...

فوری

اولین آرا از ۲۵۱۸۲۳۱۰ رای صحیح
روحانی: ۱۴۶۱۹۸۴۸
ر...
توسط: news در تاریخ 30 اردیبهشت، 1396

توضیحات: فوری

اولین آرا از ۲۵۱۸۲۳۱۰ رای صحیح
روحانی: ۱۴۶۱۹۸۴۸
رئیسی: ۱۰۱۲۵۸۵۵
میرسلیم: ۲۹۷۲۷۶
هاشمی‌طبا: ۱۳۹۳۳۱

ادامه توضیحات...