درفاصله 20 کیلومتری کوه آرارات کاملا اثبات شده که کشتی...

درفاصله 20 کیلومتری کوه آرارات کاملا اثبات شده که کشتی...
توسط: ajaieb در تاریخ 14 اردیبهشت، 1398

توضیحات: درفاصله 20 کیلومتری کوه آرارات کاملا اثبات شده که کشتی بسیار بزرگ
(کشتی نوح) در هزاران سال گذشته وجود داشته !

"و ما آن کشتی را محفوظ داشتیم تا باعث عبرت شود" سوره قمر آیه 15

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: