مرغ مگس خوار منقار شمشیری تنها پرنده ای است که طول

مرغ مگس خوار منقار شمشیری تنها پرنده ای است که طول
توسط: animals در تاریخ 04 مهر، 1395

توضیحات: مرغ مگس خوار منقار شمشیری تنها پرنده ای است که طول منقـــارش از خودش بلند تر است

ادامه توضیحات...