فیل ها قویترین حس بویایی را بین حیوانات دارند بطور...

فیل ها قویترین حس بویایی را بین حیوانات دارند بطور...
توسط: animals در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: فیل ها قویترین حس بویایی را بین حیوانات دارند بطوری که میتوانند بوی آب را از 20 کیلومتری استشمام کنند.دوران بارداری فیل ها 20 ماه می باشد.
دانلود عکس فیل ها در فیل ها قویترین حس بویایی را بین حیوانات دارند بطور...
دانلود عکس قویترین در فیل ها قویترین حس بویایی را بین حیوانات دارند بطور...
دانلود عکس حس در فیل ها قویترین حس بویایی را بین حیوانات دارند بطور...
دانلود عکس بویایی را در فیل ها قویترین حس بویایی را بین حیوانات دارند بطور...
دانلود عکس بین در فیل ها قویترین حس بویایی را بین حیوانات دارند بطور...

ادامه توضیحات...