بچه ها تاساعت9 به رختخواب بروند:

بچه ها تاساعت9 به رختخواب بروند:
توسط: salamat در تاریخ 24 آبان، 1395

توضیحات: بچه ها تاساعت9 به رختخواب بروند:

بیشترین میزان ترشح هورمون رشددرخواب شبانه
اگرکودکان درزمان اوج ترشح هورمون رشد كه حدود۱۲نیمه شب نخوابنداین هورمون به اندازه کافی ترشح نمیشود


دانلود عکس بچه ها در بچه ها تاساعت9 به رختخواب بروند:
دانلود عکس تاساعت9 در بچه ها تاساعت9 به رختخواب بروند:
دانلود عکس به در بچه ها تاساعت9 به رختخواب بروند:
دانلود عکس رختخواب در بچه ها تاساعت9 به رختخواب بروند:
دانلود عکس بروند: در بچه ها تاساعت9 به رختخواب بروند:

ادامه توضیحات...