از گنجینه اين فرعون می توان به تابوتی اشاره کرد که...

از گنجینه اين فرعون می توان به تابوتی اشاره کرد که...
توسط: ajaieb در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: از گنجینه اين فرعون می توان به تابوتی اشاره کرد که از 1100کیلو طلا ساخته شده بود.همچنین 650شیء از جام و کوزه گرفته تا مجسمه های طلايى. درمجموع بیش از 3500شیء با ارزاش از مقبره او کشف شد
دانلود عکس از در از گنجینه اين فرعون می توان به تابوتی اشاره کرد که...
دانلود عکس گنجینه در از گنجینه اين فرعون می توان به تابوتی اشاره کرد که...
دانلود عکس اين در از گنجینه اين فرعون می توان به تابوتی اشاره کرد که...
دانلود عکس فرعون در از گنجینه اين فرعون می توان به تابوتی اشاره کرد که...
دانلود عکس می توان در از گنجینه اين فرعون می توان به تابوتی اشاره کرد که...

ادامه توضیحات...