گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦

گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦
توسط: news در تاریخ 28 بهمن، 1395

توضیحات: گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦

جالب آنكه عربستان در رتبه ٤ و عراق هم در رتبه ١٥ قرار دارد/منبع: صرفاجهت اطلاع


دانلود عکس گزارش در گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦
دانلود عکس IISS در گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦
دانلود عکس درباره در گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦
دانلود عکس بودجه در گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦
دانلود عکس نظامى در گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦

ادامه توضیحات...