دولت سویس جعبه نوزادى در خیابان‌ها طراحی کرده تا م...

دولت سویس جعبه نوزادى در خیابان‌ها طراحی کرده تا م...
توسط: ajaieb در تاریخ 14 شهریور، 1395

توضیحات: دولت سویس جعبه نوزادى در خیابان‌ها طراحی کرده تا مادرانی که توانایی نگهداری از نوزاد خود را ندارند، بتوانند آنها را در این جعبه‌ ها قرار دهند تا دولت از آن‌ ها نگهداری کنند.

دانلود عکس دولت در دولت سویس جعبه نوزادى در خیابان‌ها طراحی کرده تا م...
دانلود عکس سویس در دولت سویس جعبه نوزادى در خیابان‌ها طراحی کرده تا م...
دانلود عکس جعبه در دولت سویس جعبه نوزادى در خیابان‌ها طراحی کرده تا م...
دانلود عکس نوزادى در دولت سویس جعبه نوزادى در خیابان‌ها طراحی کرده تا م...
دانلود عکس در در دولت سویس جعبه نوزادى در خیابان‌ها طراحی کرده تا م...

ادامه توضیحات...