مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با...

مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با...
توسط: ajaieb در تاریخ 25 شهریور، 1395

توضیحات: مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با وجود قطع شدن هر دو پایش هنوز با عصا به ‌کار حمل بار مشغول است.

فقط بابا قهرمانه...
دانلود عکس مانیل در مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با...
دانلود عکس در مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با...
دانلود عکس پدر در مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با...
دانلود عکس یک در مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با...
دانلود عکس خانواده در مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با...

ادامه توضیحات...