⭕️ای فرزند آدم، اندوه روز نیامده را بر امروزت بار...

⭕️ای فرزند آدم، اندوه روز نیامده را بر امروزت بار...
توسط: ravanshenasi در تاریخ 24 شهریور، 1395

توضیحات: ⭕️ای فرزند آدم، اندوه روز نیامده را بر امروزت بار مکن، که اگر آن روز نرسیده از عمر تو باشد، خداوند در آن روز نیز روزی ات را می سازد. حضرت علی(ع)

دانلود عکس ⭕️ای فرزند در ⭕️ای فرزند آدم، اندوه روز نیامده را بر امروزت بار...
دانلود عکس آدم در ⭕️ای فرزند آدم، اندوه روز نیامده را بر امروزت بار...
دانلود عکس در ⭕️ای فرزند آدم، اندوه روز نیامده را بر امروزت بار...
دانلود عکس اندوه در ⭕️ای فرزند آدم، اندوه روز نیامده را بر امروزت بار...
دانلود عکس روز در ⭕️ای فرزند آدم، اندوه روز نیامده را بر امروزت بار...

ادامه توضیحات...

telegram