این شعر سعدى به صورت افقی و عمودی یک جور خوانده ميشود :...

این شعر سعدى به صورت افقی و عمودی یک جور خوانده ميشود :...
توسط: fun در تاریخ 19 اردیبهشت، 1398

توضیحات: این شعر سعدى به صورت افقی و عمودی یک جور خوانده ميشود :

ز چهره، افروخته، گل را، مشکن
افروخته، رخ مرو، تو دیگر، به چمن
گل را، تو دگر، مکن خجل، ای مه من
مشکن، به چمن، ای مه من، قدر سخن

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: