ایران آمریکا را چپ و راست کرد/ آمریکا در کشتی هم هی

ایران آمریکا را چپ و راست کرد/ آمریکا در کشتی هم هی
توسط: news در تاریخ 29 بهمن، 1395

توضیحات: ایران آمریکا را چپ و راست کرد/ آمریکا در کشتی هم هیچ غلطی نتوانست بکند

???????? ایران 5⃣
???????? آمریکا 3⃣

کشتی‌گیران کشورمان مقتدرانه درجایگاه نخست جام‌جهانی ایستادند و هشتمین جام را ازآن خودکردند


دانلود عکس ایران در ایران آمریکا را چپ و راست کرد/ آمریکا در کشتی هم هی
دانلود عکس آمریکا در ایران آمریکا را چپ و راست کرد/ آمریکا در کشتی هم هی
دانلود عکس را در ایران آمریکا را چپ و راست کرد/ آمریکا در کشتی هم هی
دانلود عکس چپ در ایران آمریکا را چپ و راست کرد/ آمریکا در کشتی هم هی
دانلود عکس و در ایران آمریکا را چپ و راست کرد/ آمریکا در کشتی هم هی

ادامه توضیحات...