امروز فرود اجباري هواپيماي فوق سبك دايناميك در حوا...

امروز فرود اجباري هواپيماي فوق سبك دايناميك در حوا...
توسط: fun در تاریخ 21 شهریور، 1395

توضیحات: امروز فرود اجباري هواپيماي فوق سبك دايناميك در حوالي شهر نظرآباد/ با از كار افتادن ملخ، چتر پشت هواپيما باز شد/ سرنشينان سالم هستند/فارس
دانلود عکس امروز در امروز فرود اجباري هواپيماي فوق سبك دايناميك در حوا...
دانلود عکس فرود در امروز فرود اجباري هواپيماي فوق سبك دايناميك در حوا...
دانلود عکس اجباري در امروز فرود اجباري هواپيماي فوق سبك دايناميك در حوا...
دانلود عکس هواپيماي در امروز فرود اجباري هواپيماي فوق سبك دايناميك در حوا...
دانلود عکس فوق در امروز فرود اجباري هواپيماي فوق سبك دايناميك در حوا...

ادامه توضیحات...