کودک پناهنده سوری،مقابل پارلمان اسپانیا و در میان...

کودک پناهنده سوری،مقابل پارلمان اسپانیا و در میان...
توسط: news در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: کودک پناهنده سوری،مقابل پارلمان اسپانیا و در میان بادکنکهایی به رنگ خون:
من نجات پیدا کردم اما ۴۲۳ کودکِ دیگر نه...

دانلود عکس کودک در کودک پناهنده سوری،مقابل پارلمان اسپانیا و در میان...
دانلود عکس پناهنده در کودک پناهنده سوری،مقابل پارلمان اسپانیا و در میان...
دانلود عکس سوری در کودک پناهنده سوری،مقابل پارلمان اسپانیا و در میان...
دانلود عکس مقابل در کودک پناهنده سوری،مقابل پارلمان اسپانیا و در میان...
دانلود عکس پارلمان در کودک پناهنده سوری،مقابل پارلمان اسپانیا و در میان...

ادامه توضیحات...