درپنيرماده اي به نام تيرامين وجودداردكه اگردر مغزج...

درپنيرماده اي به نام تيرامين وجودداردكه اگردر مغزج...
توسط: salamat در تاریخ 21 شهریور، 1395

توضیحات: درپنيرماده اي به نام تيرامين وجودداردكه اگردر مغزجمع شودباعث كندي ذهن مي شود،برای مقابله باتیرامین بايدميزان مس رادربدن زياد كرد، واين كاربا خوردن گردوانجام مي دهند.
دانلود عکس درپنيرماده در درپنيرماده اي به نام تيرامين وجودداردكه اگردر مغزج...
دانلود عکس اي در درپنيرماده اي به نام تيرامين وجودداردكه اگردر مغزج...
دانلود عکس به در درپنيرماده اي به نام تيرامين وجودداردكه اگردر مغزج...
دانلود عکس نام در درپنيرماده اي به نام تيرامين وجودداردكه اگردر مغزج...
دانلود عکس تيرامين در درپنيرماده اي به نام تيرامين وجودداردكه اگردر مغزج...

ادامه توضیحات...