عمر متوسط اسب ها حدود ۲۰الی ۲۵‌سال است و پیرترین اسب دن...

عمر متوسط اسب ها حدود ۲۰الی ۲۵‌سال است و پیرترین اسب دن...
توسط: animals در تاریخ 13 مهر، 1397

توضیحات: عمر متوسط اسب ها حدود ۲۰الی ۲۵‌سال است و پیرترین اسب دنیا ۶۲سال عمر کرده استادامه توضیحات...

متن مرتبط: