تصویری از تونل‌های معمولان و وضعیت جاده بعد از فروکش کر...

تصویری از تونل‌های معمولان و وضعیت جاده بعد از فروکش کر...
توسط: news در تاریخ 13 فروردین، 1398

توضیحات: تصویری از تونل‌های معمولان و وضعیت جاده بعد از فروکش کردن سیلادامه توضیحات...

متن مرتبط: