گفتگوی رییس جمهور در محل حادثه پلاسکو با رسانه ها

گفتگوی رییس جمهور در محل حادثه پلاسکو با رسانه ها
توسط: news در تاریخ 02 بهمن، 1395

توضیحات: گفتگوی رییس جمهور در محل حادثه پلاسکو با رسانه ها

دانلود عکس گفتگوی رییس در گفتگوی رییس جمهور در محل حادثه پلاسکو با رسانه ها
دانلود عکس جمهور در گفتگوی رییس جمهور در محل حادثه پلاسکو با رسانه ها
دانلود عکس در در گفتگوی رییس جمهور در محل حادثه پلاسکو با رسانه ها
دانلود عکس محل در گفتگوی رییس جمهور در محل حادثه پلاسکو با رسانه ها
دانلود عکس حادثه در گفتگوی رییس جمهور در محل حادثه پلاسکو با رسانه ها

ادامه توضیحات...