تصاویری از تخریب خودروهای اطراف حادثه به خاطر شدت انفجا...

تصاویری از تخریب خودروهای اطراف حادثه به خاطر شدت انفجا...
توسط: news در تاریخ 15 آذر، 1397

توضیحات: تصاویری از تخریب خودروهای اطراف حادثه به خاطر شدت انفجار
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: