متلک انداختن تفریح نیست جرم است!

متلک انداختن تفریح نیست جرم است!
توسط: آموزشی در تاریخ 25 آبان، 1397

توضیحات: متلک انداختن تفریح نیست جرم است!

مطابق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
#اجتماعیادامه توضیحات...

متن مرتبط: