سال 1993 يك ربات فيلمبردار را به هواكش هرم بزرگ فرست

سال 1993 يك ربات فيلمبردار را به هواكش هرم بزرگ فرست
توسط: fun در تاریخ 01 دی، 1395

توضیحات: سال 1993 يك ربات فيلمبردار را به هواكش هرم بزرگ فرستادند. ربات بعد از بالارفتن به ديوار بسته اى خورد كه دو دستگيره مسى روى آن بود. تاكنون ديوار تكان نخورده و كسى نمى داند پشت آن چيست!

دانلود عکس سال در سال 1993 يك ربات فيلمبردار را به هواكش هرم بزرگ فرست
دانلود عکس 1993 در سال 1993 يك ربات فيلمبردار را به هواكش هرم بزرگ فرست
دانلود عکس يك در سال 1993 يك ربات فيلمبردار را به هواكش هرم بزرگ فرست
دانلود عکس ربات در سال 1993 يك ربات فيلمبردار را به هواكش هرم بزرگ فرست
دانلود عکس فيلمبردار در سال 1993 يك ربات فيلمبردار را به هواكش هرم بزرگ فرست

ادامه توضیحات...