جالب است بدانيد كه اسپارتاکوس و لطفعلی خان زند را به عن...

جالب است بدانيد كه اسپارتاکوس و لطفعلی خان زند را به عن...
توسط: ajaieb در تاریخ 22 فروردین، 1398

توضیحات: جالب است بدانيد كه اسپارتاکوس و لطفعلی خان زند را به عنوان بهترین شمشیرزن های تاریخ می دانند !

لطفعلی خان زند با لقب آخرین شمشیر زن شرق شناخته می شود !

عجیب ولی واقعی

ادامه توضیحات...

متن مرتبط: