براساس تخمین موسسه منابع جهانی؛ایران در سال ۲۰۴۰ سیزدهم...

براساس تخمین موسسه منابع جهانی؛ایران در سال ۲۰۴۰ سیزدهم...
توسط: news در تاریخ 11 دی، 1397

توضیحات: براساس تخمین موسسه منابع جهانی؛ایران در سال ۲۰۴۰ سیزدهمین کشور در زمینه تنش آبی خواهد بود.

۶۶۳میلیون نفر در سراسر جهان به منابع آب آشامیدنی دسترسی ندارند.(WHO،۲۰۱۶)

۲.۴میلیاردنفر در سراسر جهان به امکانات بهداشت اولیه دسترسی ندارند.(WHO،۲۰۱۶)

▫️مصارف آب آشامیدنی در سراسر جهان؛ ۷۰ درصد برای آبیاری، ۲۰درصد صنعت و ۱۰ درصد خانگی(UN Water،۲۰۱۴)
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: