جستجو در بینهایت ویدیو و عکس ویدیو و یا عکس مورد نظر خود را جستجو کنید...
{"145":{"id":192,"channel_id":5,"title":"\u062e\u0648\u062f\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0648\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc","slug":"28ct","description":"\u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f 3 \u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062e\u0648\u062f\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0648\u0647\u0631 \u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc\r\n\u0632\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0648\u0647\u0631 \u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0639\u0644\u0646\u0627 \u062c\u0644\u0648\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u062a\u0646 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0634\u0648\u0646 \u062d\u0631\u0641 \u0645\u06cc\u0632\u0646\u0646. \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u062c\u0646\u0633\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0647! \u0627\u0632 \u062f\u062e\u062a\u0631 14 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062a\u0627...","tags":"\u062e\u0648\u062f\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0648\u0647\u0631 \u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc-\u062e\u0648\u062f\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646-\u062e\u0648\u062f\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc","video":"\/videos\/2016\/3\/29\/1459261438con_------20----20-----20------20--------20----20-------20--20-----205byt-f185d5bteqr2ngdzok5d.mp4","photo":"\/image\/2016\/3\/29\/10000-1459261433.jpg","time":"02:49","comment":1,"view_cunt":5742,"downloads":0,"likes":0,"confirm_admin":0,"created_at":"2016-07-18 14:04:33","updated_at":"2019-03-22 04:30:57","tumbphoto":"\/image\/2016\/3\/29\/tumb10000-1459261433.jpg","hashbeffore":"12cacb23ce0f91361a6083dc1fa2aed7","hashafter":"12cacb23ce0f91361a6083dc1fa2aed7","flag":1},"1598":{"id":2222,"channel_id":1,"title":"\u0632\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u06f9 \u0633\u0627\u0644\u0647\u200c\u06cc \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u06a9\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","slug":"13ox","description":"\u0632\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u06f9 \u0633\u0627\u0644\u0647\u200c\u06cc \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u06a9\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646. \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0628\u0686\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u067e\u0634\u062a \u0645\u06cc\u0632 \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u062f\u060c \u063a\u0645\u06af\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0646\u0648\u0632\u0627\u062f\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0628\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f8 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u062f. #\u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c_\u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 #childmarriage","tags":"\u0632\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u06f9 \u0633\u0627\u0644\u0647\u200c-\u0632\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646-\u0632\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646-\u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646","video":"\/videos\/2016\/7\/15\/146858284313240297-1622094488110283-1024378725-n.mp4","photo":"\/image\/2016\/7\/15\/36839-1468582842.jpg","time":"00:36","comment":1,"view_cunt":115274,"downloads":0,"likes":0,"confirm_admin":0,"created_at":"2016-07-18 14:34:48","updated_at":"2019-03-22 08:17:46","tumbphoto":"\/image\/2016\/7\/15\/tumb73920-1468582842.jpg","hashbeffore":"a7449e0fe4d8cd3edf36c2ec7d558141","hashafter":"a7449e0fe4d8cd3edf36c2ec7d558141","flag":1},"3273":{"id":4424,"channel_id":202,"title":"\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0645 \u0647\u0627 \u0648 \u0639\u0627\u0642\u0627\u06cc\u0648\u0646","slug":"1iw7","description":"\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0645 \u0647\u0627 \u0648 \u0639\u0627\u0642\u0627\u06cc\u0648\u0646\n\u062f\u0631\u062a\u06cc\u200c\u06a9\u06cc\u062f\u0633\u06cc \u0634\u0648\u06cc\u062f\n\n\n_________________\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u062f\u0631 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0645 \u0647\u0627 \u0648 \u0639\u0627\u0642\u0627\u06cc\u0648\u0646\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0645 \u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0645 \u0647\u0627 \u0648 \u0639\u0627\u0642\u0627\u06cc\u0648\u0646\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u062f\u0631 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0645 \u0647\u0627 \u0648 \u0639\u0627\u0642\u0627\u06cc\u0648\u0646\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0639\u0627\u0642\u0627\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0645 \u0647\u0627 \u0648 \u0639\u0627\u0642\u0627\u06cc\u0648\u0646","tags":"\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a-\u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0645 \u0647\u0627-\u0648-\u0639\u0627\u0642\u0627\u06cc\u0648\u0646","video":"\/videos\/2016\/9\/19\/1474313871file-508.mp4","photo":"\/image\/2016\/9\/19\/73211-1474313870.jpg","time":"01:00","comment":1,"view_cunt":2090,"downloads":0,"likes":0,"confirm_admin":0,"created_at":"2016-09-19 17:07:51","updated_at":"2019-03-20 13:03:08","tumbphoto":"\/image\/2016\/9\/19\/tumb65327-1474313870.jpg","hashbeffore":"cbf4618277231f9ec7c7162177a5f916","hashafter":"cbf4618277231f9ec7c7162177a5f916","flag":1},"12467":{"id":15993,"channel_id":5,"title":"\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u06a9 \u06a9\u0644\u0634 \u0622\u0641 \u06a9\u0644\u0646\u0632 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u062a","slug":"1nlv","description":"\u0634\u0648\u062e\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u062c\u0647\u062a \u0646\u0627\u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0646\u0645\u0648\u062f\u0646 \u062c\u0645 \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u06a9\u0644\u0634 \u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0647\u06a9 \u06a9\u0644\u0634 \u0628\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc www.cclash.ir \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0648 \u0628\u0627 \u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0646\u0633\u062e\u0647 \u0647\u06a9 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0644\u0634 \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062c\u0645 \u06a9\u0644\u0634 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0646\u0627\u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0648 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0646\u0634\u062f\u0646\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0634\u0648\u062e\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u06a9 \u06a9\u0644\u0634 \u0622\u0641 \u06a9\u0644\u0646\u0632 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u062a\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u06a9 \u06a9\u0644\u0634 \u0622\u0641 \u06a9\u0644\u0646\u0632 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u062a\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062c\u0648\u06a9 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u062f\u0631 \u0647\u06a9 \u06a9\u0644\u0634 \u0622\u0641 \u06a9\u0644\u0646\u0632 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u062a\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0644\u06cc\u067e \u062f\u0631 \u0647\u06a9 \u06a9\u0644\u0634 \u0622\u0641 \u06a9\u0644\u0646\u0632 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u062a\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062f\u0631 \u0647\u06a9 \u06a9\u0644\u0634 \u0622\u0641 \u06a9\u0644\u0646\u0632 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u062a","tags":"\u0634\u0648\u062e\u06cc,\u0628\u0627\u0632\u06cc,\u062c\u0648\u06a9 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 , \u06a9\u0644\u06cc\u067e , \u0641\u06cc\u0644\u0645 , film , video, clip, , \u0647\u06a9 \u06a9\u0644\u0634 cclash ir","video":"\/videos\/2016\/11\/12\/1478961620a-b8c2le8op8pj7ol01pmqq114nm1op2p83pqlp6933616-471a--b1294.mp4","photo":"\/image\/2016\/11\/12\/35471-1478961619.jpg","time":"02:27","comment":1,"view_cunt":1,"downloads":0,"likes":0,"confirm_admin":0,"created_at":"2016-11-12 12:10:20","updated_at":"2017-09-28 10:37:15","tumbphoto":"\/image\/2016\/11\/12\/tumb74804-1478961619.jpg","hashbeffore":"1ccf83555d5d2aca2fb8fe30e7ad55af","hashafter":"1ccf83555d5d2aca2fb8fe30e7ad55af","flag":1},"14971":{"id":18580,"channel_id":5,"title":"\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u0648\u0632\u06cc\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4 [2\/22] - Waverer","slug":"29do","description":"\u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0627\u0632 Markhor1993\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0632\u06cc\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4 [2\/22] - Waverer\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 Silent Hill 4 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0632\u06cc\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4 [2\/22] - Waverer\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 Silent Hill 4 OST \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0632\u06cc\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4 [2\/22] - Waverer\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0644\u06cc\u067e \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0632\u06cc\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4 [2\/22] - Waverer\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0632\u06cc\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4 [2\/22] - Waverer","tags":"\u0633\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062a \u0647\u06cc\u0644 4,Silent Hill 4,Silent Hill 4 OST \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 , \u06a9\u0644\u06cc\u067e , \u0641\u06cc\u0644\u0645 , film , video, clip, , Markhor1993","video":"\/videos\/2016\/11\/19\/1479525569a-b4i3e2hi2ijf66m91o5ji20j5j3h66gie1j796975834-381t--41ec9.mp4","photo":"\/image\/2016\/11\/19\/81794-1479525568.jpg","time":"02:55","comment":1,"view_cunt":2,"downloads":0,"likes":0,"confirm_admin":0,"created_at":"2016-11-19 00:49:29","updated_at":"2017-09-28 10:44:46","tumbphoto":"\/image\/2016\/11\/19\/tumb44563-1479525568.jpg","hashbeffore":"10daf3dedf97992f5e014d02c856acae","hashafter":"10daf3dedf97992f5e014d02c856acae","flag":1},"20003":{"id":23911,"channel_id":5,"title":"\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 (Incendies)\" \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.","slug":"29w2","description":"\u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0633\u062a \u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\n\u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 (Incendies)\" \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\n\u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u06a9\u0644\u06cc\u067e \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 (Incendies)\" \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u06a9\u0644\u06cc\u067e Incendies \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 (Incendies)\" \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\nIncendies \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u06a9\u0644\u06cc\u067e \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 (Incendies)\" \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n \u06a9\u0644\u06cc\u067e \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 (Incendies)\" \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062f\u0648\u0633\u062a \u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 (Incendies)\" \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.","tags":"\u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631,\u06a9\u0644\u06cc\u067e,Incendies \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 , \u06a9\u0644\u06cc\u067e , \u0641\u06cc\u0644\u0645 , film , video, clip, , \u062f\u0648\u0633\u062a \u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627-\u062a\u0631\u06cc\u0644\u0631-\u0641\u06cc\u0644\u0645-\u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646-\u0634\u062f\u0647-incendies-\u0631\u0627-\u062a\u0645\u0627\u0634\u0627-\u06a9\u0646\u06cc\u062f","video":"\/videos\/2016\/12\/4\/14808606851480860660.mp4","photo":"\/image\/2016\/12\/4\/38038-1480860684.jpg","time":"01:43","comment":1,"view_cunt":65,"downloads":0,"likes":0,"confirm_admin":0,"created_at":"2016-12-04 11:41:25","updated_at":"2019-03-18 06:05:28","tumbphoto":"\/image\/2016\/12\/4\/tumb40879-1480860684.jpg","hashbeffore":"6d26ab76080b48bbbdf3fa641b78dab2","hashafter":"6d26ab76080b48bbbdf3fa641b78dab2","flag":1},"29316":{"id":35169,"channel_id":5,"title":"\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc","slug":"h01","description":"\u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0631\u0648\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u062d\u0645\u062a \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u0634\u0648\u062f. \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc\u06a9\u0647 \u0645\u0635\u0631\u0648\u0641 \u0647\u0633\u062a\u06cc\u062f \u0648 \u0646\u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0628\u0627\u06cc\u0644 \u062a\u0627\u0646\u0631\u0627 \u0628\u0635\u0648\u0631\u062a \u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u062a \u0644\u0631\u0632\u0647 \u06cc\u0627 \u0628\u06cc\u0635\u062f\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0647\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0647\u0645 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0631\u062f \u0645\u06cc\u06a9\u0646\u062f.\n\u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc\n\n\u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0631\u0648\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u06a9\u0644\u06cc\u067e \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc\n \u06a9\u0644\u06cc\u067e \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc\n \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0639\u0635\u0645\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0627\u062f\u0644 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc\n \u0639\u0635\u0645\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0627\u062f\u0644 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc\n\u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc","tags":"\u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0631\u0648\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 , \u06a9\u0644\u06cc\u067e , \u0641\u06cc\u0644\u0645 , film , video, clip, , \u0639\u0635\u0645\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0627\u062f\u0644-\u0645\u062f\u06cc\u0631-\u062a\u0645\u0627\u0633-\u0647\u0627\u06cc-\u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc","video":"\/videos\/2017\/1\/2\/14833488771483348871.mp4","photo":"\/image\/2017\/1\/2\/95281-1483348874.jpg","time":"05:54","comment":1,"view_cunt":1,"downloads":0,"likes":0,"confirm_admin":0,"created_at":"2017-01-02 06:51:17","updated_at":"2017-09-28 11:29:19","tumbphoto":"\/image\/2017\/1\/2\/tumb39087-1483348874.jpg","hashbeffore":"e62aecc16c9635e63e24d8e4a07742c4","hashafter":"e62aecc16c9635e63e24d8e4a07742c4","flag":1},"41748":{"id":47996,"channel_id":5,"title":"MSC Home Terminal : Second largest container terminal in the world + \u0641\u06cc\u0644\u0645","slug":"21cw","description":"Located in port Antwerp, the MSC Home Terminal has excellent transhipment and hinterland connections for all transport by rail, road, barge and shortsea. The Terminal is equipped with state-of-the-art handling material, offers complete loading and discharge facilities and is supported by High performance IT applications.\n\n\n\u0645\u062a\u0646 \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637:\nMSC Home Terminal : Second largest container ... - YouTube | ... the MSC Home Terminal has excellent transhipment and hinterland connections for all transport by rail, ... MSC Home Terminal : Second largest container terminal in the world Neotorious Earth. Loading ... MSC Oscar - aboard the world's biggest container ship! - Duration: 6:25.\nMSC Home Terminal : Second largest container terminal in the ... | MSC Home Terminal : Second largest container terminal in the world - Located in port Antwerp, the MSC Home Terminal has excellent transhipment and hinterland connections for all transport by rail, ... MSC Home Terminal : Second largest container terminal in the world ...\nAPM Terminals \"Moin Container Terminal\" - AntiDiary Video | APM Terminals \"Moin Container Terminal\" ... MSC Home Terminal : Second largest container terminal in the world. By Neotorious Earth. 2015-03-18. Video. The arrival of the cranes - APM Terminals Izmir. By apmterminals24000. ... Pretty Girls Make The World Go Round\nMSC : for the real world - YouTube | MSC is a world leader in global container shipping and a company that prides itself on offering global service with local knowledge. ... MSC Home Terminal : Second largest container terminal in the world - Duration: 2:32. Neotorious Earth 22,691 views. 2:32.\nMSC Oscar world's largest container ship makes ... - msc.com | MSC Oscar world's largest container ship makes maiden call at Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven - read more at MSC. ... MSC Oscar world's largest container ship makes maiden call at Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven - read more at MSC.\nMSC Oscar world's largest container ship makes maiden call at ... | MSC Oscar world's largest container ship makes maiden call at Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven ... MSC Oscar world's largest container ship makes maiden call at Eurogate Container ... Home; Press; Press Releases; MSC Oscar world's largest container ship makes maiden call at Eurogate ...\nMSC PSA European Terminal | MSC PSA European Terminal (MPET), formerly known as MSC Home Terminal, is the largest container terminal in the Port of Antwerp, ... MPET is a joint venture between TIL Group and PSA (the second largest container operator in the world).\ncontainer terminal Mp4 Videos - jsltube.com | Download container terminal Video 3gp mp4 webm flv Or Mp3 for free From JSLTube Video Center. ... Second largest container terminal in the world 2015-03-18 06:17:08 (2 Years Ago) ... Home | About Us | Download UC Browser ...\n(Video) The Enigmatic MSC Home Terminal - Port Technology ... | (Video) The Enigmatic MSC Home Terminal. 18 Mar 2015 Cargo Volumes and Throughput, Carriers, ... the second largest terminal in the world ... Container Terminal Innovation at DP World Yar\u0131mca\nPDF MSC Mediterranean Shipping Company S.A. to Sell 35% of its ... | TIL has grown rapidly over the last decade and is now the world's sixth largest container terminal operator. TIL's growth will continue to benefit from its relationship with MSC which is the world's second largest container shipping company. ... MSC Home Terminal in Antwerp, Belgium . Page ...\nMsc Home Terminal - marinelink.com | Msc-Home-Terminal News: ... Terminal Investments Ltd. has grown rapidly over the last decade and is now the world's sixth largest container terminal ... had signed a contract to sell its 54% stake in Total Terminals International LLC to Geneva-based MSC, the world's second largest container ...\nGIP to Buy 35% of Terminal Investment Ltd. from MSC - PE Hub | GIP to Buy 35% of Terminal Investment Ltd. from MSC. ... TIL has grown rapidly over the last decade and is now the world's sixth largest container terminal operator. TIL's growth will continue to benefit from its relationship with MSC which is the world's second largest container shipping ...\nArrival Of The World's Largest Container Ship - MSC Oscar In ... | Arrival Of The World's Largest Container Ship - MSC Oscar In Rotterdam On Tuesday afternoon, 3 March, the MSC Oscar arrived at the APM1 terminal in Rotterdam. ... is the second largest container shipping company in the world.\nPDF Technical manager msc home Terminal Focus on sustainability | Technical manager msc home Terminal ... The terminal is the most important European hub for MSC, the second largest shipping company in the world. The container terminal has a capacity of 5.4 million TEU and is managed by 24 ship-to-shore (STS)\nMSC Pact for Port's Largest Terminal Approved - Port ... | MSC Pact for Port's Largest Terminal Approved. ... one of the world's largest vessel operators, to take over sole control of the long-term lease of the Port's 381-acre Pier T container terminal. Previously, MSC held a minority stake in the lease for Pier T, ...\nMSC Signs 35-Year Deal to Run Terminal at Ivory Coast's ... | ... has signed a 35-year concession agreement with Ivory Coast's second port of San Pedro to operate its container terminal as part of a deal to upgrade the facility, the Swiss shipping company said on Tuesday. Ivory Coast is the world's ... Mediterranean Shipping Company (MSC) has ...\nStockholm's Frihamnen Terminal Sets New Container Record ... | Stockholm's Frihamnen Terminal Sets New Container Record. zoom Image Courtesy: ... The container terminal at Frihamnen serves the world's second largest container shipping company, ...\nCompany profile | TIL Group | ... TIL has grown to become one of the largest and most geographically diverse container terminal operators ... TIL's largest customer is MSC, the second largest and one of the fastest growing shipping lines globally in ... Home; About. Company profile; Management team; The container terminal ...\nPDF MSC Mediterranean Shipping Company S.A. to Sell 35% of its ... | MSC Mediterranean Shipping Company S.A. to Sell 35% of its Terminal Division (Terminal Investment Limited SA) to Global Infrastructure Partners. ... which is the world's second largest container shipping company. ... MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (\"MSC\") of Geneva, ...\nPDF MSC Home Terminal takes on Honeywell's icle-Mount Computer to ... | VX9 Vehicle-Mount Computer to achieve seamless operations About MSC Home Terminal MSC Home Terminal, the largest container terminal in the Port of Antwerp, ... we would not be able to retain our world renowned, valued productivity.\" MSC Home Terminal cannot and must not ever come to a\nAPM Terminals Gothenburg Welcomes World's Largest Container ... | APM Terminals Gothenburg Welcomes World's Largest Container Ship: 19,224 TEU MSC ... Media Kit; Download library; Social Dashboard; APM Terminals Gothenburg Welcomes World's Largest ... after being announced the winner of the concession bidding process for the existing Skandia Container ...\nMSC PSA European Terminal (SILVER DOLPHIN Cannes ... - Vimeo | A film about MSC Home terminal, the largest Antwerp container terminal, operated by the second largest container handler worldwide. ... MSC PSA European Terminal (SILVER DOLPHIN Cannes Corporate Media & TV Awards)\nContainer Terminal - ATES Un | Container Terminal. Best Container Terminal Design in Action, Singapore Container Terminal, MSC Home Terminal : Second largest container terminal in the world, Container Terminal Operations, Developing Auckland s Container Terminal\nGlobal Infrastructure Partners | Investments: Terminal Investment | Investments. ALL SECTORS; ENERGY; TRANSPORT; WATER AND WASTE; ... TIL's growth benefits from its relationship with MSC, the world's second largest container shipping company. ... TIL is now the world's sixth largest container terminal operator with 30 terminals operating or under construction ...\nCommission Weighs MSC Offer for Hanjin Shipping Terminal at ... | Commission Weighs MSC Offer for Hanjin Shipping Terminal at Port of Long Beach. ... majority stake in the long-term lease to operate the Port of Long Beach's largest container terminal, ... It would also make Mediterranean Shipping Co. (MSC), the world's second largest shipping ...","tags":"Intermodal Container , Container Terminal Location , MSC Container ships , MSC containers , Port Antwerp , Mediterranean Shipping Company Business Operation \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 , \u06a9\u0644\u06cc\u067e , \u0641\u06cc\u0644\u0645 , film , video, clip, , \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0631\u0633\u062a\u06af\u0627\u0631\u06cc-msc-home-terminal-second-largest-","video":"\/videos\/2017\/6\/20\/14979248581497924237.mp4","photo":"\/image\/2017\/6\/20\/73712-1497924855.jpg","time":"02:31","comment":1,"view_cunt":3,"downloads":0,"likes":0,"confirm_admin":0,"created_at":"2017-06-20 02:14:19","updated_at":"2017-09-28 12:08:10","tumbphoto":"\/image\/2017\/6\/20\/tumb99150-1497924855.jpg","hashbeffore":"4b764cd9ae69ee8eda6bc83ec821618a","hashafter":"a6e4b890c1102a41cc5f18674441570a","flag":1}}