همراهی کیسه آمنیوتیک با نوزاد در یک مورد از ۸۰ هز...

Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 19 شهریور، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: همراهی کیسه آمنیوتیک با نوزاد در یک مورد از ۸۰ هزار زایمان دیده می‌شود و بی‌خطر است. مورد فوق بسیار نادرتر است چون حاصل سزارین است که کیسه آمنیوتیک را از ابتدا پاره می‌کنند.
دانلود فیلم در همراهی کیسه آمنیوتیک با نوزاد در یک مورد از ۸۰ هز...
دانلود فیلم همراهی کیسه در همراهی کیسه آمنیوتیک با نوزاد در یک مورد از ۸۰ هز...
دانلود فیلم آمنیوتیک در همراهی کیسه آمنیوتیک با نوزاد در یک مورد از ۸۰ هز...
دانلود فیلم با در همراهی کیسه آمنیوتیک با نوزاد در یک مورد از ۸۰ هز...
دانلود فیلم نوزاد در همراهی کیسه آمنیوتیک با نوزاد در یک مورد از ۸۰ هز...

ادامه توضیحات...