سخنرانی احمدی نژاد در نارمک: توی ۷ میلیارد نفر من از همه کوچکترم

Loading the player...
توسط: حاشیه ها در تاریخ 28 تیر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: احمدینژاد: توی ۷ میلیارد نفر من از همه کوچکترمتوی ۷ میلیارد نفر من از همه کوچکترماحمدینژاد بار دیگر با همان کاپشن کرمرنگ خود ظاهر شد و آنهم در گرمای تابستان تهران. او در مسجد نارمک سخنرانی کرد. در ابتدای سخنرانی به جماعتی که آمده بودند گفت:"بگذارید از همین اول یک سوال بپرسم، ما تا افطار وقت داریم، چهقدر صحبت کنم؟ تا غروب خوبه؟ و جوانی در میان جمع فریاد زد: "تا سحر فردا". احمدینژاد هم با خنده پاسخ میدهد: "خسته نمیشید؟ اصلا کسی خسته هست؟ کی خستهاس؟ البته بگذارید این سوال را آخر سخنرانی از شما بپرسم".احمدینژاد در بخشی از سخنانش گفت:"حقیقت امام را باید خود امام بیان کند، ما مانند کسی هستیم که وارد اقیانوسی شدهایم و فقط چند مروارید صید کردهایم. امام بیتالمال را روزانه بین مردم تقسیم میکرد و اجازه بلوکهشدن ثروت را نمیداد. آیا ما به دنبال اقتصاد اسلامی هستیم؟ بسمالله، اقتصاد اسلامی همین است. مراعات رضایت عموم مردم در برابر خواص، اعتقاد امام علی بود. امام علی میگوید خواص در وقت آرامش باری بر دوش حکومتاند و در وقت خطر به یاری حکومت نمیآیند و اجرای عدالت را در حق خود تحمل نمیکنند. از نظر امام علی ، اگر خشم عمومی برانگیخته شود، خوشنودی خواص و اطرافیان فایدهای ندارد و کاری نمیتواند بکند اما اگر رضایت عمومی پدید آمد، هیچ باکی از خشم خواص زیادهخواه نباید داشت. سخنرانی چند سال قبل مقام معظم رهبری درباره مسئله عوام و خواص بسیار مهم و راهگشاست".احمدینژاد بعد از چنددقیقه با ماشین به سمت منزل خود که صدقدمی تا مسجد فاصله دارد رفت. مردمی هم که برای گرفتن عکس و سلفی منتظر او بودند بهدنبال ماشین راه افتادند. ماشین احمدینژاد به میدان ٧٢ که میرسد، او از ماشین پیاده میشود و جلوی بنبست هدایت که در انتهای آن خانهاش قرار دارد، روی یک صندلی میرود و برای مردمی که حدود صد نفری هستند، دست تکان میدهد. عدهای با موبایلهایشان برای گرفتن سلفی خود را به او میرسانند. احمدینژاد هم استقبال میکند و با همه آنها عکس میگیرد.جوانی فریاد میزند آقای احمدینژاد باید ٩٦ برگردی و حق ما را بگیری، احمدینژاد هم فقط به او لبخند میزند.سروصدا باعث شده است که همسایهها از پنجره سرک بکشند و چنددقیقهای این صحنهها را نگاه کنند، حتی یکی از آنها با زیرپوش از همانجا از این اتفاقات فیلم میگرفت. جوانی هم حمید بقایی را که در گوشهای ایستاده است، با صدای بلند صدا میزند و خطاب به او میگوید، ناراحت نباشید آقای بقایی، حکمهایی که بهناحق برای شما صادر کردهاند درست میشود.فردی کنار احمدینژاد میآید و با صدای بلند میگوید بچه یکی از همسایهها تشنج کرده و از مردم که همچنان در حال سلفیگرفتن هستند میخواهد آنجا را ترک کنند. احمدینژاد هم از مردم خواهش میکند که اجازه دهند ماشین همسایه از بنبست بیرون بیاید. ١٠ دقیقه میگذرد، اما همچنان او در حال سلفیگرفتن است و نامههایی که به او میدهند را میخواند. ماشین همسایه هم تنها با یک سرنشین رد میشود.

ادامه توضیحات...