فیلم صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای زندانیان

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 28 آذر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: صدور گواهینامه فنی و حرفه ای ب زندانیان دیدنی از بنیاد تعاون زندانیان
صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای زندانیان

صدور گواهینامه فنی و حرفه ای ب زندانیان اشتغال زندانیان در فیلم صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای زندانیان
اشتغال زندانیان بنیاد تعاون زندانیان ویدیو در فیلم صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای زندانیان
بنیاد تعاون زندانیان ویدیو کلیپ در فیلم صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای زندانیان
کلیپ فیلم در فیلم صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای زندانیان
فیلم بنیاد تعاون زندانیان در فیلم صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای زندانیان

ادامه توضیحات...