شبیه سازی تست کرش (تصادف) – CRASH TEST SIMULATION

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: ESIMLab-ad در تاریخ 17 مرداد، 1397
لایک دانلود انتشار

توضیحات: در شبیه سازی تست کرش به بررسی عوامل موثر در کارایی اتومبیل در کرش تست با استفاده از شبیه سازی عددی به منظور بررسی سطح ایمنی اتومبیل و سرنشینان آن پرداخته می شود. شبیه سازی کرش در طول فرایند طراحی توسط تولید کنندگان خودرو به منظور بررسی توان خودرو و باز طراحی بر اساس ننایج تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد. در طول شبیه سازی عوامل متعددی همچون انرژی جنبشی یا انرژِ حرکتی، انرژی جذب شده توسط سیستم، انرژی پلاستیک در طول فرایند مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اطلاعات به دست امده از شبیه سازی به منظور ارزیابی توان خودرو و یا گاردریل در تست کرش مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال شتاب وارد شده به سرنشینهای مختلف به عنوان فاکتور تعیین کننده در امنیت انها مورد ارزیابی قرار می گیرد. این موارد باید با قوانین تجاری که توسط دولتها و سازمانهای محلی یا بین المللی مربوطه، بسته به بازار هدف، همخوانی داشته باشد.

Engineering Simulation laboratory
ESIMLab provides an industry-leading combination of expert engineering consulting, straight
advice, real world training, and market-leading FEA and CFD software solutions. Whether working
with leading engineering companies in Iran or a smaller local firm, our engineers apply every facet
of their diverse experience towards maximizing the benefits our clients receive from engineering
analysis and simulation.
We share our advanced knowledge across a wide range of industries, collaborating with clients to
resolve a wide variety of complex structural, thermal, electromagnetics, and fluid design
challenges

Consulting Services

Mechanisms
Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics

Stress Analysis
Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue

Design Optimization
DOE Studies, Robust Design, Automated Multidisciplinary Optimization

Dynamics
Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics

Heat Transfer
Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural

Fluid Mechanics
CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer

Material Modeling
Composites, Ceramics, Concrete Cracking/Crushing, Polymers, Shape Memory Alloys, Constitutive Model Development

Electromagnetic Analysis
Low-Frequency, High Frequency Applications, Motors, Actuators, Relays, Sensors

Multiphysics Analysis
Coupled Field Problems, Electromechanical, Thermomechanical, Thermal-Fluids, Piezoelectrics, Acoustics, Fluid Structure Interaction

Impact and Drop Test Analyses
Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes
Tel: (1) +989032832332
E-mail: info@esimlab.com

ادامه توضیحات...